www.tanciarenapivovar.sk

Vitajte na stránkach spoločnosti ECOLUTION s.r.o.

Spoločnosť ECOLUTION s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 105/2018-2060-2230-N159), s cieľom diverzifikovať výrobnú činnosť spoločnosti za účelom vzniku nových produktov a stať sa stabilným dodávateľom pre pivárne, reštaurácie, príležitostné trhy a festivaly a maloobchod s celoslovenskou pôsobnosťou.

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program Výskum a inovácie
Názov projektu Rozšírenie technológie pivovaru v spoločnosti ECOLUTION s.r.o.
za účelom vzniku nových produktov
Webové sídlo OP www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR www.partnerskadohoda.gov.sk